Veiling
Vul een subtitel in

Veilingreglement

1.   Doel van de veiling.

Tijdens iedere maandelijkse ledenvergadering van de "Postzegelvrienden Buizingen" wordt een
postzegelveiling gehouden, naar het motto "Veiling door en voor de leden", met als doel de leden een kans te geven hun verzamelingen tegen gunstige voorwaarden aan te vullen.

Ze wordt beheerd door een Veilingteam, bestaande uit een Veilingmeester en een Veilingassistent.
Ieder lid in regel met zijn jaarlijks lidgeld kan er dus aan deelnemen door, hetzij loten (ook kavels genoemd) in te zetten, hetzij door deze na opbod aan te kopen.

Loten bestaan uit postzegels uit alle landen, aangeboden onder de vorm van: 

 • afzonderlijke stukken of complete reeksen,
 • gedeeltelijke of complete verzamelingen,

 • aanverwante objecten, zoals postwaarde-stukken, FDC's,
  herdenkingskaarten, gespecialiseerde literatuur en dergelijke meer.

Tijdens de jaarlijkse Grote Ruilbeurs wordt een publieke veiling gehouden, waarbij niet
alleen de leden, maar ook buitenstaanders welkom zijn om eraan deel te nemen.
Voor deze gelegenheid zullen de kavels ingezet worden met een minimum
inzetprijs van 10,00 euro.

Iedere veilingsessie begint met een "Voorverkoop". Hier worden doorgaans
filatelistische objecten geveild (deelverzamelingen, insteekalbums met al dan
niet geordende zegels, oudere catalogi, enz.), waarvan de lijst niet op
voorhand gepubliceerd werd. Dat materiaal wordt, zowel door leden als
niet-leden, aan het Veilingteam toevertrouwd en eveneens de dag van de veiling
tentoongesteld.

2.   Taak van het Veilingteam.

Deze kan als volgt omschreven worden:

 • De Veilingassistent
  neemt de door de leden voorbereidde kavels aan, met als opdracht deze in
  te brengen voor één van de komende veilingen. De lijst van de genummerde
  kavels wordt door hem samengesteld om in de tweemaandelijkse uitgave van "De Buizelaar" gepubliceerd te worden. Gezien de beperkte ruimte beschikbaar in
  het tijdschrift (vandaag op A5-formaat), worden maximum 40 kavels per
  zitting opgenomen.

 • De Veilingmeester neemt
  op zich de veiling te leiden tijdens de maandelijkse sessies.

3.    Hoe gaat een veiling in zijn werk?

Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden de in "De Buizelaar" aangekondigde loten tentoongesteld. Wie interesse
heeft voor één of meerdere kavels kan die aldus op voorhand beoordelen.Een
gepersonaliseerd veiling-bordje wordt aan de kandidaat-koper, vóór het begin
van de veiling, ter beschikking gesteld, om hem toe te laten zijn biedingen aan
de Veilingmeester uit te drukken tijdens de mondelinge veiling.


De kavel gaat naar de hoogste bieder, die bepaalt wat hij bereid is ervoor te betalen. Indien voor
een kavel geen biedingen uitgedrukt worden, wordt het lot als "weerhouden" verklaard
en terugbezorgd aan de kandidaat-verkoper.


Een lid dat op de veiling niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid per post of per e-post
een schriftelijk bod te maken, met vermelding van de maximumprijs die hij
ervoor wil betalen. De biedingen worden door de Veilingmeester gehouden,
rekening houdend met de wens van de kandidaat-koper.

In bepaalde omstandigheden kan het Veilingteam oordelen (met eventuele toestemming van de
verkoper) over het al dan niet splitsen, samenvoegen of terugtrekken van een
kavel.

Tijdens de veiling zelf wordt gevraagd de volledige stilte in de zaal te eerbiedigen.

1.    Inlevering van de kavels.

Iedere kandidaat-verkoper zal zijn kavel voorbereiden, vergezeld van het inleveringsformulier, zoals hierna afgebeeld. Dit formulier zal een zo keurig en zo objectief mogelijke
omschrijving weergeven van de kavel.

De verkoper kan maximum 15 kavels per inzending en par maand inleveren. Als persoonlijke
gedachtensteun zal hij een ontvangbewijs
opstellen (zie formulier op blz. 4) met de lijst van zijn ingeleverde kavels. Hij
zal dat ontvangbewijs bij de inzending door een lid van het Veilingteam voor
ontvangst laten onderteken.

Blanco-exemplaren van deze twee formulieren kunnen gratis aan de Info-tafel verkregen worden. Op het inleveringsformulier moet de verkoper volgende elementen vermelden:

 • Zijn lidnummer;
 • De datum van inlevering van zijn kavel bij het Veilingteam;

 • Het aantal zegels omvat in de kavel;

 • Het land;

 • Catalogusnummer(s), met aanduiding van de catalogusuitgever:

   O.B.C. : Officiële Belgische Postzegelcatalogus

   Y & T : Yvert & Tellier


   Mi : Michel Katalog


 • Staat van de zegels:

    XX : postfris

    X : postfris met scharniersporen

    O : gestempeld. Quotering: d.w.z. benaderende cataloguswaarde of eventuele
          persoonlijke schatting.

 • Inzet:
  opgave van de minimumprijs (inzetprijs) door de verkoper voor de betreffende kavel verlangd.
 • "Vrij vertrek" (of "vrijeinzet") is ook mogelijk. Dit wordt door de verkoper in het vakje "Inzet"aangeduid met de afkorting "V.V." Dit wil zeggen dat voor de betrokkenkavel een bieder zelf een bedrag kan voorstellen, wat een start kan betekenenvoor verdere biedingen.


 • De ervaring leert ons, dat
  het raadzaam is een zo laag mogelijke inzetprijs op te geven, ten einde een
  grotere kans te maken een koper te vinden.

 • Commentaar: te gebruiken indien van toepassing, bv. om het lot
  nader te omschrijven of om bepaalde bijzonderheden of mankementen te vermelden.

 • Nummer van de kavel op Ontvangbewijs: als gedachtensteun.

N.B. 1. Er wordt de verkoper aangeraden vooraf een fotokopie te maken van
het inleveringsformulier met de daarbij horende
kavel.

        2. De vakjes "LOT Nr." en "Datum veiling" zijn bestemd
voor het Veilingteam.

1.   Biedingen.

Voor de maandelijkse veilingen worden de
biedingen als volgt gestaffeld:

Van    0,00   tot   5,00 euro   =   0,10 euro

Van    5,00   tot   10,00 euro  =   0,25 euro

Van   10,00   tot  20,00 euro  =   0,50 euro

Van   20,00  tot  50,00 euro  =    1,00 euro

Van   50,00  tot 100,00 euro  =   2,00 euro

Van  100,00  tot   ... ... ...           =  5,00 euro

Voor de publieke veiling van de jaarlijkse Grote Ruilbeurs wordt
dezelfde bieding-reeks toegepast, vanaf een inzet van 10,00 euro.

2.    Betalingen.

 • Voor alle betaalde eindbedragen zal de afrondingsregel op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent toegepast worden.
 • De verkoop gebeurt tegen contante betaling. Hierbij zalde club een commissie van 5% inhouden van de verkoopprijs, die zowel door deverkoper als de koper afgestaan wordt.

 • De afrekening gebeurt op het einde van de veiling. Pas
  dan worden de loten ter beschikking gesteld van de koper.

 • Bij schriftelijke bieding gebeurt de betaling via een
  overschrijving op bankrekening van de Postzegelvrienden Buizingen, IBAN-nummer
  BE15 9793 7482 0230, met vermelding van het lotnummer en de veilingdatum. Na
  ontvangst van de betaling, gebeurt de verzending aangetekend op kosten van de
  koper.

3.    Garantie.

 • De zegels of aanverwante objecten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.
 • Er wordt niet de minste garantie gegeven voor de zegels die op albumbladen of op brieffragmenten gekleefd zijn.

 • De eventuele klachten aangaande een gekocht lot,
  moeten vóór het verlaten van de zaal bij de Veilingmeester neergelegd worden.
  Nadien worden geen klachten meer aanvaard.